BALNÉ A POŠTOVNÉ

Jakmile je objednávka dokončena, zašleme Vám potvrzovací email. Zboží bude připraveno k odeslání během následujících 4 pracovních dnů, což je lhůta nezbytná pro bezpečnostní zabalení produktu, které ho chrání proti poškození při přepravě.

Výše balného a poštovného závisí na aktuálním sazebníku a liší se v závislosti na velikosti produktu. Zboží zašleme kamkoliv do Evropy, USA a Kanady. Pro ostatní lokace nás prosím kontaktujte emailem (viz. níž).

Přepravu zboží zajišťují společnosti UPS/FedEx. Jakmile předáme zboží přepravci, obdržíte email s detaily o zásilce a sledovacím číslem.

Zboží bude dopraveno na adresu uvedenou ve Vaší objednávce. V případě, že potřebujete adresu změnit, musíte nás o tom písemně informovat před tím, než je zásilka odeslána. Paletizované věci se doručují před dům. Doručení do domu bohužel není možné, protože přepravní společnosti nemají své řidiče pojištěné proti škodám na soukromém pozemku.

Neúspěšné doručení z důvodu nemožnosti vstupu na pozemek, nadměrných rozměrů zásilky nebo nezastižení adresáta v domluvený termín může vyústit v opakované naúčtování přepravních poplatků. Z toho důvodu Vás prosíme, abyste věnovali zvýšenou pozornost veškeré komunikaci ze strany doručovatele.

Ve chvíli, kdy přebíráte zásilku, jste povinni před doručovatelem zkontrolovat stav zboží kvůli případnému poškození. Jestliže je zboží poškozeno, doporučujeme Vám odmítnout jeho převzetí. Také v případě poškození přepravního obalu je nutné zapsat do předávacího protokolu doručovatele poznámku „poškozený obal“, abychom mohli uplatnit případnou náhradu škody i dodatečně. V opačném případě souhlasíte, že zboží je při převzetí v pořádku a na následné reklamace nebude brán zřetel.

Tabulka přibližných sazeb za balné a poštovné (konkrétní sazbu Vám rádi zodpovíme na vyžádání):

EU US / CA Other
TYP DOPRAVY
Včetně pojištění
Povrchová / Lodní
Up to 3 Weeks
Letecká
Up to 10 Working Days
Povrchová / Lodní
Up to 3 Weeks
Letecká
Up to 10 Working Days
Povrchová / Lodní
Up to 3 Weeks
Letecká
Up to 10 Working Days
XS PŘEDMĚT
Do 0,2 m³ (V*Š*D)
není dostupné € 87 není dostupné € 212 není dostupné € 224
MALÝ PŘEDMĚT
Do 0,5 m³ (V*Š*D)
€ 106 € 353 € 344 € 487 € 518 € 610
STŘEDNÍ PŘEMĚT
Do 0,8 m³ (V*Š*D)
€ 159 € 565 € 507 € 812 € 917 € 829
VELKÝ PŘEDMĚT
Do 1 m³ (V*Š*D)
€ 154 € 706 € 619 € 1,015 € 1,130 € 1,036
XL PŘEDMĚT
Do 1,3 m³ (V*Š*D)
€ 187 € 918 € 795 € 1,319 € 1,460 € 1,346

 

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Odstoupit od smlouvy můžete během následujících 24 hodin ode dne, ve kterém jste učinili objednávku. O odstoupení od smlouvy nás prosím informujte písemnou formou a do záhlaví uveďte Vaše jméno a číslo objednávky.

 

VRÁCENÍ ZBOŽÍ

V případě, že změníte názor a budete si přát vrátit zakoupené zboží, je Vaší povinností vrátit jej v původním prodejním stavu bez poškození vzniklých při přepravě nebo následné manipulaci ve Vašem domě. Vaší povinností je také uhradit veškeré poplatky související s vrácením zboží. Všechno vracené zboží musí být pojištěno proti poškození při přepravě a to do výše původní prodejní ceny. Pokud nevrátíte zboží během následujících 14 dní od data doručení zásilky, Vaše právo na vrácení nebude uznáno. Jakmile vrácené zboží bez poškození dorazí na adresu společnosti DaVint Design, vrátíme Vám celou kupní cenu po odečtení původních nákladů na odeslání.

V případě jakýchkoliv dalších dotazů nás prosím neváhejte kontaktovat na adrese: davintdesign(at)hotmail.com

 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

I. Základní ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je společnost Davint design, s.r.o., IČ 01797441, DIČ CZ01797441, se sídlem Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou C 211727 jako Davint design (dále jen „Davint design“) a na straně druhé je kupující (dále jen „Kupující“).


Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.

Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s Davint design nebo s ním jinak jedná.

Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považován mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP, jejichž nedílnou součást tvoří sdělení před uzavřením smlouvy, že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky.

II. Sdělení před uzavřením smlouvy

Davint design sděluje, že

 1. zboží, které prodává je použité. Stav zboží odpovídá stáří produktu. Míra opotřebení zboží je zřejmá z fotografií, které jsou vždy zveřejněny u nabídky konkrétního zboží,
 2. náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby (v příp. internetového i telefonického připojení dle podmínek Vašeho operátora, Davint Design si neúčtuje žádné další poplatky, to se netýká příp. smluvní přepravy),
 3. požaduje úhradu kupní ceny před převzetím plnění Kupujícím od Davint design,
 4. Ceny zboží a služeb jsou na webu provozovaném Davint design uváděny s DPH, včetně veškerých poplatků stanovených zákonem, nicméně náklady na dodání zboží nebo služby se liší podle zvolené metody a poskytovatele dopravy a způsobu úhrady,
 5. v případě, že Kupujícím je spotřebitel, má takový spotřebitel právo od smlouvy odstoupit (není-li níže uvedeno jinak), a to ve lhůtě čtrnácti dnů, která běží, jde-li o:
 6. kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,
 7. smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo
přičemž toto odstoupení musí zaslat na adresu sídla Davint design,
 8. v případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží; 
spotřebitel má povinnosti uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo;

III. Ceny

Všechny ceny jsou smluvní. V on-line e-shopu jsou vždy aktuální a platné ceny.
Ceny jsou konečné, tj. včetně DPH, popř. všech dalších daní a poplatků, které musí spotřebitel pro získání zboží zaplatit, to se netýká případných poplatků za dopravné, dobírečné a nákladů na komunikace prostředky na dálku.


IV. Smlouva

Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky Kupujícím po zvolení dopravy a způsobu úhrady a přijetím objednávky Davint design, za případné chyby při přenosu dat Davint design nenese odpovědnost. Uzavření smlouvy Davint design neprodleně potvrdí Kupujícímu informativním emailem na Kupujícím zadaný email. Uzavření smlouvy Davint design neprodleně potvrdí Kupujícímu informativním emailem na Kupujícím zadaný email.

Přílohou tohoto potvrzení je aktuální znění VOP. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.
Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.
Kupní smlouvou se Davint design zavazuje, že Kupujícímu odevzdá věc, která je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo a Kupující se zavazuje, že věc převezme a zaplatí Davint design kupní cenu.
Davint design si vyhrazuje vlastnické právo k věci, a proto se Kupující stane vlastníkem teprve úplným zaplacením kupní ceny.

Davint design Kupujícímu odevzdá věc, jakož i doklady, které se k věci vztahují, a umožní Kupujícímu nabýt vlastnického práva k věci v souladu se smlouvou.
Není-li ujednáno, jak má být věc zabalena, zabalí Davint design věc podle zvyklostí; nejsou-li, pak způsobem potřebným pro uchování věci a její ochranu. Stejným způsobem opatří Davint design věc pro přepravu.

Kupující věc podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství.
Prodlením strany s převzetím věci vzniká druhé straně právo věc po předchozím upozornění na účet prodlévajícího vhodným způsobem prodat poté, co prodlévajícímu poskytla dodatečnou přiměřenou lhůtu k převzetí. To platí i tehdy, prodlévá-li strana s placením, kterým je předání věci podmíněno.

Odpovědnost DaVint Design

Davint design odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující věc převzal,


 1. má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Davint design nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží.

 2. se věc hodí k účelu, který pro její použití Davint design uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
 3. je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 4. věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

V. Bezpečnost a ochrana informací

Davint design prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a marketingových akcí Davint design (i těch prováděných se smluvními partnery Davint design) a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání) či speciálních marketingových akcích. Davint design postupuje tak, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů.

Osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně kupujícím Davint design za účelem splnění objednávky a marketingových akcí Davint design, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění. Kupující dává Davint design svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy a využití pro marketingové účely Davint design (zejm. pro zasílání obchodních sdělení), a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním zaslaným na adresu Davint design, s.r.o., IČ 01797441, Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1.


Za písemné vyjádření se v tomto případě považuje i forma elektronická. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu (prostřednictvím citovaného kontaktního formuláře včetně práva požadovat vysvětlení a odstranění závadného stavu a dalších zákonných práv k těmto údajům.

VI. Objednávání

Kupující dostane plnění za cenu platnou v době objednání. Tato cena bude uvedena v objednávce a ve zprávě potvrzující přijetí objednávky zboží.
Objednávat je možno pouze prostřednictvím elektronického obchodu Davint design (dále jen „e-shop“).

Davint design doporučuje Kupujícímu provádět objednávky přes e-shop prostřednictvím registrovaného profilu Kupujícího na webových stránkách Davint design.

VII. Platební podmínky

Davint design akceptuje následující způsoby platby:


 1. platba v hotovosti při osobním vyzvednutí,
 2. platba předem bankovním převodem,
 3. platba přes internetové rozhraní banky
 4. pplatba kartou MasterCard nebo Visa prostřednictvím internetového platebního portálu
 5. platba přes PayPal.

VIII. Dodací podmínky

Osobní odběr
Zboží může převzít pouze kupující. Tato osoba se musí dostatečně identifikovat a prokázat platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem.

Zasílání přepravní službou
Zboží je možno kupujícímu zaslat vybranou přepravní službou. Objednávky Davint design odesílá do 5-ti pracovních dnů od zaplacení kupní ceny.

IX. Závěrečná ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 6. 10. 2014.