Udělujete tímto souhlas společnosti Davint Design, s.r.o., se sídlem Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČ: 01797441, zapsané ve veřejném rejstříku vedená u Městského soudu v Praze spisová značka C 211727(dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovávala tyto osobní údaje:

 • jméno a příjmení
 • název společnosti
 • IČO, DIČ
 • e-mail
 • telefonní číslo
 • číslo bankovního účtu
 • adresa či sídlo společnosti
 • oprávnění k provozování k živnosti

Jméno, příjmení, název společnosti, telefonní číslo a e-mail je možné zpracovat na základě Vámi uděleného souhlasu a je nutné zpracovat za účelem plnění uzavřené smlouvy nebo objednávky a dodání objednaných služeb. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 10 let.

S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti: Davint Design, s.r.o., se sídlem Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1, e-mail:  davintdesign@hotmail.com

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

 • zástupce společnosti, který nám spravuje účetní program
  daňový poradce, auditor, advokát
 • Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.

Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

 • vzít souhlas kdykoliv zpět,
 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, žádat si kopii těchto údajů,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
 • na přenositelnost údajů,
 • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.

Consent to the processing of personal data

By this, you hereby give consent to Davint Design, s.r.o., with its registered office at Rybná 716/24, Old Town, 110 00 Prague 1, ID No.: 01797441, registered in the public register kept by the Municipal Court in Prague, file number C 211727 (hereinafter referred to as the “Controller”), to process the following personal data in accordance with the Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) No. 2016/679 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation) (hereinafter referred to as the “Regulation”):

 • name and surname
 • company name
 • business ID number, VAT number
 • email
 • telephone number
 • bank account number
 • address or registered office of the company
 • license to conduct business

The name, surname, company name, telephone number, and email can be processed based on the consent you have given and must be processed for the purpose of fulfilling a concluded contract or order and the delivery of ordered services. These data will be processed by the Controller for a period of 10 years.

You give your explicit consent to the above processing. The provision of personal data is voluntary. Consent can be withdrawn at any time, for example, by sending an email or a letter to the contact details of the company: Davint Design, s.r.o., with its registered office at Rybná 716/24, Old Town, 110 00 Prague 1, email: davintdesign@hotmail.com

The processing of personal data is carried out by the Controller, but these processors may also process personal data for the Controller:

 • a company representative who manages our accounting program
 • tax advisor, auditor, lawyer
 • Possibly other providers of processing software, services, and applications that the company does not currently use.

Please note that according to the Regulation, you have the right to:

 • withdraw consent at any time,
 • request information from us on what personal data we process, request a copy of these data,
 • request access to these data from us and have them updated or corrected, or request a restriction of processing,
 • request the deletion of these personal data from us,
 • data portability,
 • lodge a complaint with the Office for Personal Data Protection or go to court.